Shelby Teknikk As

LORO UV-system

LORO uv-system, fantastisk kapasitet. 

 

Loro overtrykksystem vist under ISH messen i 2009.